ISN.AC | IRANIAN SCIENTIFIC NETWORK  | شبکه علمی ایران

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

سطح برگزاری : بین المللی
آدرس وب سایت: 2cauconf.com
محور ها :
1-مهندسی عمران و توسعه پایدار    2-مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي    3-مهندسی معماری و توسعه پایدار    4-مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری    5-برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری    6-مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار    7-زیرساخت های شهری    8-مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری    9-منظر شهري پايدار و توسعه    10-فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری    11-مرمت بافت ها و آثار تاریخی    12-مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران    

مشاهده مقالات