ISN.AC | IRANIAN SCIENTIFIC NETWORK  | شبکه علمی ایران

ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی قاب خمشی ارتفاع متوسط با در نظر گرفتن اثر میانقاب ها

محمد خاکی 1

چکیده :
در این تحقیق با استفاده از نرم افزار ABAQUS مطالعاتی به صورت تحلیلی، در رابطه با تاثیر میانقاب بنایی و همچنین تاثیر بازشو آن در رفتار لرزه ای قاب های ساختمانی بتن مسلح با ارتفاع متوسط انجام شده است. پس از مدل سازی قاب ساختمانی 4 طبقه و تعریف محدوده پلاستیک برای مصالح آن ، سازه تحت بار دینامیکی زلزله از روی شتاب نگاشت قرار گرفته و بار افقی و قائم زلزله به آن وارد شده است. پس از دریافت خروجی های مورد نظر ٬ بار میانقاب حذف شده و خود میانقاب پس از مدلسازی به روش میکرو مدل در سازه جانمایی شده است. همچنین با مقایسه نمودار هیسترزیس دو مدل اول و دوم مشاهده شد انرژی مستهلک شده توسط دیوار تا لحظه ی قبل از خرابی آن بسیار بالا بوده و بر روی ظرفیت باربری تاثیر مثبت داشته است . علاوه بر این ٬ مهار شدن اجزاء قاب توسط دیوار موجب جلوگیری از تغییر شکل بیش از حد مجاز مش بندی سازه شده و تغییر شکل های ناپایدار کننده را در سازه به تاخیر انداخته است . به طوری که اجزاء سازه ای با ظرفیت الاستیک ده برابر بیشتر٬ در قاب بدون میانقاب ، در زمان کمتری از آنالیز مورد نظر دچار تغییر شکل شده و در آن ناپایداری ایجاد شده است . نتایج نشان می دهد که وجود بازشو سبب کاهش سختی و مقاومت قاب مرکب شده و افزایش ابعاد بازشو بیشتر از مقدار توصیه شده در آیین نامه، باعث افت شدیدتری در مقاومت سازه می گردد. همچنین تغییر شکل بازشو از نوع پنجره به نوع درگاهی (افزایش ابعاد بازشو در راستای قائم)، و نامنظمی در موقعیت آن ها سبب افت شدید مقاومت و سختی سازه می شود.
کلمات کلیدی : عملکرد لرزه ای ، قاب خمشی ، ساختمان بتنی ، میانقاب ، روش اجزاء محدود ، آباکوس

جناب آقای / سرکار خانم محمد خاکی 1
بدین وسیله گواهی میشود مقاله شما تحت عنوان ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی قاب خمشی ارتفاع متوسط با در نظر گرفتن اثر میانقاب ها در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و محیط زیست - استکهلم مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته و با کد XBEH-DDBCG در شبکه علمی ایران نیز نمایه شده است.

دریافت گواهی