ISN.AC | IRANIAN SCIENTIFIC NETWORK  | شبکه علمی ایران

بررسی ارتباط بین گرایش به هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در شهر مرزی کرمانشاه

یونس کاکاوند 1 عباس غلامی 2

چکیده :
مقوله امنیت به موازات پیدایی بشر مطرح بوده و بشر سعی نموده با غلبه بر جبر طبیعت، تاریخ و جامعه به نوعی عرصه را برای بروز و شکوفایی خود فراهم نموده و زمینه را برای اسکان خود و استقرار امنیت فراهم آورد. با توجه به اهمیت بحث از احساس امنیت اجتماعی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین گرایش به هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در شهر مرزی کرمانشاه ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و معادلات ساختاریSmart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به هویت ملی (35/0P= ) و شاخص های آن یعنی هویت سیاسی (40/0P= )، هویت سرزمینی (30/0P= )، هویت فرهنگی (36/0P= )، هویت تاریخی (26/0P= ) و هویت دینی (38/0P= )، با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاري (Smart PLS) نیز نشان می دهد که گرایش به هویت ملی بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر متوسط داشته (45/0) و متغير هویت ملی در مجموع (21/0) از واريانس متغير احساس امنیت اجتماعی را تبيين مي کند.
کلمات کلیدی : هویت ملی، امنیت اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، شهر کرمانشاه.

جناب آقای / سرکار خانم یونس کاکاوند 1 عباس غلامی 2
بدین وسیله گواهی میشود مقاله شما تحت عنوان بررسی ارتباط بین گرایش به هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در شهر مرزی کرمانشاه در امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته و با کد XYKG-DAEED در شبکه علمی ایران نیز نمایه شده است.

دریافت گواهی